Pravidla služby

Služby poskytované elektronickou cestou – rizika a bezpečnostní zásady

Při používání služeb na internetu mohou být uživatelé ohroženi působením špehovacích programů či počítačových virů a spamem. Špehovací programy mohou bez vědomí uživatele zaznamenávat informace z jeho počítače (loginy, hesla, informace o aktivitě na síti). Počítačový virus je program, který se přenáší prostřednictvím souborů. K nakažení počítače virem dochází nejčastěji následkem stahování souborů z nedůvěryhodného zdroje na internetu. Spam je nevyžádaná nebo nepotřebná elektronická zpráva rozesílaná více příjemcům zároveň.

Každý uživatel internetu je povinen dbát o bezpečnost svého počítače. Je třeba mít nainstalovaný antivirový program s aktuální databází definic virů, bezpečnou verzi internetového prohlížeče a zapnutý firewall. Kromě toho by měl uživatel pravidelně kontrolovat, zda má nainstalované nejnovější aktualizace operačního systému. Je také vhodné používat v internetovém prohlížeči nástroje, které ověřují, zda zobrazená internetová stránka nemá za cíl vylákat z uživatele údaje. Soubory a programy je třeba stahovat z důvěryhodných zdrojů.

Vyloučení právní odpovědnosti

Informace uvedené na této internetové stránce nepředstavují výzvu ani nabídku ohledně prodeje jakýchkoli cenných papírů, investování do cenných papírů nebo obchodování s cennými papíry ani výzvu k předložení nabídky ohledně nabytí cenných papírů, investice do cenných papírů nebo obchodování s cennými papíry

Společnost nenese odpovědnost za přesnost, úplnost a způsob využití informací uvedených na této internetové stránce a neprovádí jejich aktualizaci. Uvedení informací na této internetové stránce nelze interpretovat jako nabízení pojištění, je-li to zakázáno, poskytování finančního či investičního poradenství ani doporučení jakéhokoli charakteru; o informace uvedené na této internetové stránce se nelze opírat při přijímání jakéhokoli rozhodnutí nebo jakémkoli jednání. Zejména skutečné výsledky a události se mohou lišit od názorů, očekávání nebo konstatování ohledně budoucnosti uvedených na internetové stránce.

Některé informace uvedené na této internetové stránce mají historický charakter a mohu být neaktuální.

Tato internetová stránka obsahuje hypertextové odkazy na jiné internetové stránky. Společnost se neseznámila s informacemi nebo názory uvedenými na jiných internetových stránkách a nenese za ně žádnou odpovědnost.

Jakékoli užití materiálů umístěných na této internetové stránce včetně jejich veřejného sdílení, rozšiřování, zasílání a veškerého dalšího užívání je povoleno pouze se souhlasem oprávněných subjektů, není-li spojeno s realizací práv nebo závazků vyplývajících z platných právních předpisů nebo uzavřených smluv

Pravidla Služby Leadenhall

1. Definice
Služba Leadenhall – služba umístěná na internetu na adrese https://www.leadenhall.cz a všechny funkce a nástroje dostupné prostřednictvím této služby s výjimkou Transakčního systému dostupného na adrese https://system.leadenhall.cz. Zásady používání Transakčního systému jsou uvedeny v samostatných Pravidlech. Uživatel – každá osoba, která libovolným způsobem využívá zdroje Služby Leadenhall. Společnosti skupiny Leadenhall – Leadenhall Insurance S.A., ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, Polska a její dceřiné společnosti.

2. Cíl Služby Leadenhall
Služba Leadenhall umožňuje Uživatelům přístup k informacím o společnostech ze Skupiny Leadenhall ohledně jejich činnosti, dostupných pojistných produktů a možnosti navázání spolupráce.

3. Autorská práva
Obsah internetových stránek Služby Leadenhall je majetkem Společností Skupiny Leadenhall. Všechna osobní a majetková práva k jakýmkoli součástem Služby (textovým, grafickým, uspořádání stránky atp.) jsou vyhrazena a chráněna příslušnými předpisy na ochranu autorských práv a práv průmyslového vlastnictví.

4. Aktualizace a odpovědnost
Informace uvedené ve Službě mohou být aktualizovány s určitým zpožděním. Společnosti Skupiny Leadenhall nenesou odpovědnost za obsah cizích informací a oznámení umístěných na stránkách Služby.

5. Zasílání korespondence
Jakákoli korespondence zaslaná Společnostem Skupiny Leadenhall je zasílána jako nevyžádaná korespondence a v žádném případě nemá soukromý či důvěrný charakter. Společnosti Skupiny Leadenhall nejsou povinny na ni odpovědět. Uživatelé Služby se zavazují, že nebudou provádět aktivity směřující k doručování obsahu protiprávního charakteru.

6. Využití souborů cookies
Při návštěvě naší stránky se do počítače ukládají úryvky kódu nazývané cookies. Slouží k zajištění optimální obsluhy uživatele během návštěvy stránky a umožňují rychlejší a jednodušší přístup k informacím. Soubory cookies neslouží ke zpracování osobních údajů a jejich obsah neumožňuje identifikovat uživatele. Cookies se používají na mnoha internetových stránkách. V případě deaktivace funkce cookies mohou být některé prvky naší stránky nedostupné.

7. Závěrečná ustanovení
Využíváním Služby Leadenhall Uživatel přijímá ustanovení Pravidel a zavazuje se je dodržovat. Uživatel potvrzuje, že bude Službu Leadenhall (pokud jde o přijímání i odesílání informací) využívat výhradně v souladu s platnými zákony, veřejným pořádkem, dobrými mravy a s respektem k právům duševního vlastnictví.

Společnosti Skupiny Leadenhall nenesou odpovědnost za nezávislé technické nedostatky fungování Služby Leadenhall a za výpadky v dostupnosti této Služby.

Společnosti Skupiny Leadenhall v žádném případě nenesou odpovědnost za jakoukoli škodu přímo nebo nepřímo vyplývající z používání této Služby. Používání Služby Leadenhall je bezplatné.

Změny v těchto Pravidlech jsou vyhrazeny. Změny se provádějí umístěním nového obsahu Pravidel na stránce Služby. Změny jsou platné od okamžiku jejich provedení. Společnosti Skupiny Leadenhall si vyhrazují právo na konečnou interpretaci obsahu těchto Pravidel.

Tato Pravidla jsou bezplatně dostupná Uživatelům Služby Leadenhall, kteří si je mohou stáhnout, otevřít či uložit na internetové stránce www.leadenhall.cz.