Coverholder at Lloyd's

Pojištění
pro náročné

Osobní pojištění

Pojištění ztráty příjmů

Pro koho

podnikatelé a lidé vykonávající svobodná povolání (lékaři, zubaři, architekti, stavební inženýři, soudí znalci, účetní, daňoví poradci, patentoví zástupci, advokáti, exekutoři, zdravotní sestry a porodní asistentky, řidiči, řemeslníci, lékárníci, hudebníci, herci), zaměstnanci s vysokými finančními závazky (např. plátci hypotéky)

Rozsah ochrany
 • pojistné plnění v případě ztráty příjmů v souvislosti s úplnou dočasnou nebo trvalou neschopností vykonávat danou profesi následkem nemoci nebo úrazu
Limity
 • Až 60 milionů Kč
 • Pojistná částka musí být úměrná výdělkům a majetkovému stavu pojištěného. Maximální výše plnění se odvíjí od příjmů, jichž pojištěný dosáhl osobně prací ve vykonávané profesi v průběhu 12 měsíců bezprostředně před uzavřením pojištění.
Výhody
 • rychlý přístup k nabídce s vysokými limity
 • bez vyšetření před uzavřením smlouvy. Jediná otázka na zdravotní stav místo dlouhého zdravotního dotazníku. Nezapomeňte ale, že nemoci, které se projevovaly už před uzavřením pojištění, jsou z něj vyloučeny (pokud nebyly nahlášeny pojistiteli a jejich zahrnutí do pojistné ochrany nebylo potvrzeno v pojistce), stejně jako psychické a nervové choroby, venerické nemoci a nemoci spojené s virem HIV.
 • komplexní nabídka rozsahů ochrany umožňuje vybrat si pojistku adekvátní potřebám každého klienta

Specializovaná pojištění

Pojištění D&O (připravujeme)

Pro koho
 • Členové vedení všemožných akciových společností a společností s ručením omezeným z rozmanitých oborů včetně stavebnictví, technologií nebo investic a dále družstva, zdravotnické subjekty, nadace či sdružení. Nabídka je určena i pro společnosti registrované před méně než dvěma lety.
Rozsah ochrany

Pojištění odpovědnosti členů vedení společností nebo jiných subjektů:

 • Klauzule A – odpovědnost členů vedení za škody způsobené v souvislosti s řízením subjektu
 • Klauzule B – náhrada nákladů řízené společnosti na odškodnění z titulu odpovědnosti členů vedení za škody způsobené v souvislosti s řízením subjektu
 • Klauzule C – odpovědnost společnosti za protiprávní jednání zaměstnavatele (employment malpractice insurance)
 • Klauzule D – náklady právního zastoupení společnosti
 • Klauzule E – odpovědnost za protiprávní jednání týkající se programů zaměstnaneckých výhod
 • Klauzule F – odpovědnost za obchodování s cennými papíry společnosti
 • Klauzule G – ztráta dat nebo dokumentů způsobená chybným řízením

Možnosti rozšíření pojištění:

 • Řízení externí společnosti
 • Náklady na vymáhání
 • Náklady právního zastoupení v případech škod na majetku a zdraví
 • Náklady právního zastoupení na ochranu dobrého jména
 • Ochrana aktiv a výdaje nezbytné k udržení se na svobodě
 • Správní nebo občanskoprávní pokuty a sankce
 • Náklady na psychologickou podporu v souvislosti s nároky týkajícími se chybného řízení
 • Náklady na předvolání
 • Náklady na krizové řízení společnosti
 • Zvýšené náklady právního zastoupení členů vedení
 • Doplňkový limit pro členy dozorčích orgánů
Limity
 • Až 300 milionů korun
 • V případě samostatného pojištění společností registrovaných před méně než dvěma lety až 60 milionů CZK
Výhody
 • rychlý přístup k nabídce s vysokými limity
 • adekvátní rozsah ochrany pro každý typ podnikatelské činnosti
 • bohatá nabídka možností dalšího rozšíření ochrany

Pojištění Kyber (připravujeme)

Pro koho
 • Podnikatelé působící ve všech oborech s výjimkou subjektů, které se zabývají sdílením sociálních sítí či pornografických materiálů, výrobců počítačových programů, poskytovatelů internetu, výrobců nebo opravářů elektroniky a příslušných komponentů, datových center a subjektů, které se zabývají obsluhou plateb třetích stran nebo vindikací pohledávek třetích osob.
 • Příklady cílových oborů: školy, vysoké školy a univerzity, nemocnice a ordinace, sítě maloobchodních prodejen, internetové obchody, právní kanceláře a další podobné služby, výrobní podniky (kromě těch vyrábějících elektroniku), družstva, správci nemovitostí, dealeři automobilů, pracoviště poskytující služby, hotely atd.
Rozsah ochrany

Pojištění vždy zahrnuje čtyři pojistné sekce:

 • Sekce A: občanskoprávní odpovědnost a náklady právního zastoupení v občanskoprávních řízeních z důvodu úniku osobních údajů (např. nároky třetích osob v souvislosti se zveřejněním jejich osobních údajů nacházejících se v informačním systému Pojištěného)
 • Sekce B: správní sankce a náklady právního zastoupení v řízeních před regulačními orgány z důvodu úniku osobních údajů (např. řízení vedená předsedou ÚOOÚ)
 • Sekce C: náklady na reakci a krizové řízení v souvislosti s narušením informační bezpečnosti (např. vniknutím do informačního systému Pojištěného nebo krádeží dat zaměstnancem Pojištěného)
 • Sekce D: občanskoprávní odpovědnost a náklady právního zastoupení v občanskoprávních řízeních v souvislosti s narušením informační bezpečnosti (např. nároky smluvních stran v souvislosti s krádeží údajů, které se jich týkají, z informačního systému Pojištěného)

Pro některé obory ochrana navíc zahrnuje i:

 • Sekci E: multimediální odpovědnost (tj. odpovědnost za publikování např. na sociálních sítích, internetových stránkách atp.)
 • Sekce F: úhrada nákladů a vynucených plateb v souvislosti s hackerským útokem

Má-li Pojištěný Plán zajištění kontinuity provozu pro případ narušení informační bezpečnosti, tj. například vniknutí do počítačové sítě Pojištěného, havárii informačních systémů kritických pro činnost Pojištěného atp., zahrnuje pojištění také:

 • Sekci G: náklady na obnovu dat a ušlý zisk v souvislosti s přerušením činnosti způsobeným například vniknutím do informačního systému Pojištěného.
 • Možnost rozšíření pojištění: Narušení standardů zpracování plateb (PCI DSS) – náklady vzniklé porušením smlouvy o zpracování plateb v souvislosti s únikem dat platebních karet včetně sankce za nedodržení datově bezpečnostních standardů PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)
 • Možnost rozšíření pojištění: Pojištění podvodů páchaných s využitím metod sociálního inženýrství (kyberpodvody) – peněžní ztráty nebo ztráta hodnoty zboží následkem provedení převodu, krádež prostředků z bankovního konta nebo odeslání zboží neoprávněné osobě v dobré víře následkem podvodného jednání spáchaného pomocí prostředků elektronické či telefonické komunikace.
Limity
 • Až 30 milionů korun
Výhody
 • rychlý přístup k nabídce
 • světový standard rozsahu pojistného krytí připravený trhem Lloyd’s
 • lokální služby v oboru forenzní informatiky poskytované předními experty, kteří se problematice informačních incidentů věnují v bankách, finančních institucích či na burze cenných papírů